Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Obsah:

 

  1. Inštalácia produktu Activprimary, nadstavenie miestneho jazyka
  2. Spoznávame Activprimary
  3. Začíname pracovať v Activprimary
  4. Konkrétne nástroje a zásobník nástrojov

A/ Nástroj pero, zvýrazňovač a guma

            B/ Nástroj čiara

            C/ Nástroj tvary

            D/ Nástroj text

            E/ Nástroj vyliať farbu

            F/ Nástroj mriežka

            G/ Nástroj  pozadie

     5. Priestor pre učiteľa – nástroje na administratívu a riadenie

     6. Poznámky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.            Do rúk sa vám dostali dve inštalačné CD, ktoré je potrebné v poradí vložiť do cd – mechaniky,  aby ste INŠTALÁCIA produktu Activprimary

mohli Activprimary používať a tvoriť v ňom vyučovacie hodiny. Inštalácia je veľmi jednoduchá, pokračujte podľa návodu, ktorý vám ponúka produkt, dôležité je vybrať český jazyk pri inštalácii, aby ste rozumeli všetkým pokynom. Pri registrácii produktu nesmiete zabudnúť na vloženie číselného kódu, ktorý je uvedený na obale. Po inštalácii oboch CD sa vám na ploche objaví ikona produktu Activprimary.

 

 

Ak sa tak stalo, je všetko v poriadku. Ak nemáte pripojenú k počítaču tabuľu, na spodnej lište bude znak interaktívnej tabule prečiarknutý. Neznamená to však, že program nebude fungovať. Pracovať s ním môžete okamžite, ale po upozornení, že nie je prítomný hardware, musíte potvrdiť súhlas.  Dôležitým krokom pre správnu činnosť je v miestnych jazykových nastaveniach použiť český jazyk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program je rozčlenený  do dvoch hlavných častí – časť určená na

 

 prácu učiteľa a časť, ktorá je určená pre žiaka. To znamená, že v pravej hornej časti sú

 

nástroje len pre učiteľa a v spodnej časti tabule pre učiteľa aj pre žiaka.

V dolnej časti tabule sa nachádza skupina funkcií nástrojov a prostriedkov, ktoré slúžia ako zásobník nástrojov. Je umiestnený tak, aby naň  žiaci dosiahli. Ak potrebujeme priestor predvádzacieho zošitu sprístupniť v čo najväčšom možnom priestore, môžeme prepnúť umiestnenie zásobníku nástrojov na hornú stranu tabule. Pracovný priestor učiteľa je vlastne pomenovaný ako predvádzací zošit, ktorý môže obsahovať ľubovoľný počet stránok. V nich sa dajú vytvárať anotácie, objekty, môžete využiť prácu s knižnicou, vytvárať odkazy na iné súbory alebo stránky. Celý predvádzací zošit sa dá vytlačiť i exportovať do formátu HTML.

            Predvádzací zošit

 

Nástroje učiteľa

Nástroje žiaka a učiteľa

Zásobník nástrojov

 

 

 

 

 

 

 

 


Knižnica  prostriedkov vám umožňuje vyberať súbory a objekty, ktoré môžete použiť vo svojich predvádzacích zošitoch. Ak otvoríte zdieľanú knižnicu dodanú na disku CD – nájdete tam mnoho prostriedkov, ktoré môžete používať, ovládať a ukladať. Zámerom je, aby túto knižnicu zdieľalo viacej užívateľov.

Do vašej osobnej knižnice, ktorú si vytvoríte, si môžete ukladať potrebné prostriedky alebo môžete prechádzať svojimi priečinkami, či súbormi, v ktorých máte potrebné prostriedky, ktoré budete chcieť používať vo svojom predvádzacom zošite.

Predvádzací zošit  -  je vaša hlavná pracovná plocha, na ktorej môžete otvoriť, pripraviť a predvádzať svoju prezentáciu.

Nástroje učiteľa - priestor pre správu určený pre učiteľa má tlačidla, ktoré majú riadiace funkcie. Taktiež vám umožňujú  prístup k najrôznejším ponukám funkcií.

Nástroje žiaka – priestor určený na prácu žiaka obsahuje tlačidlá nástrojov, ktoré mu umožňujú vykonávať rôzne funkcie, s ktorými môže pracovať žiak, ale i učiteľ.

Kôš -  všetky vybraté položky, objekty, ktoré chcete odstrániť  je potrebné označiť a potom len klepnúť na kôš predvádzacieho zošita a budú zo stránky zošita odobraté.

Zásobník nástrojov -  ponúka jednoduchý prístup k skupine nástrojových funckií a prostriedkov, ktoré je možné používať v predvádzacom zošite. Položky, ktoré sa zobrazia závisia od nástroja, ktorý bol vybraný v priestore určenom pre žiaka alebo učiteľa.

 

Nástroje určené pre prácu žiaka – priestor s tlačidlami určený na prácu žiaka, ktorý obsahuje nasledovné funkcie, ktoré môže pri práci využívať nielen žiak, ale aj učiteľ.

 

 

 

 

 

       

                         Obrázok -  Panel nástrojov pre žiaka

 

 

Tlačidlo, ktoré zobrazuje aktuálnu stránku v predvádzacom zošite. Po klepnutí na tlačidlo stránky sa zobrazí miniatúra predvádzacieho zošita   v zásobníku nástrojov.

                            

Tlačidlá, ktoré v predvádzacom zošite určujú predchádzajúcu a                                                                              nasledujúcu stránku.

                  

Tlačidlo nástroja výber, ktorým sa dá označiť objekt alebo sa s ním dá     pohybovať , či premiestňovať ho v predvádzacom zošite.

Tlačidlo nástroja pero, zvýrazňovač a guma zobrazuje v zásobníku nástroje       na         kreslenie s rôznou veľkosťou a farbou.

Tlačidlo nástroja čiara zobrazuje  skupinu predvolených typov čiar z knižnice prostriedkov.

Tlačidlo nástroja tvary zobrazuje  skupinu predvolených tvarov z knižnice prostriedkov.

Tlačidlo nástroja text umožňuje zobraziť písanie v predvádzacom zošite, teda na stránke, s ktorým sa dá ďalej pracovať. Dá sa určiť druh písma,  veľkosť, farba    

  Tlačidlo nástroja vyliať farbu umožňuje vyfarbiť v predvádzacom zošite  objekty ľubovoľnou farbou.

Tlačidlo nástroja mriežka zobrazuje skupinu predvolených typov mriežok z knižnice prostriedkov. Dajú sa nastaviť tak, aby objekty v predvádzacom   zošite boli zarovnané s mriežkou.

Tlačidlo nástroja pozadie zobrazuje skupinu predvolených typov pozadí z knižnice prostriedkov. Zobrazia sa na celej stránke predvádzacieho zošita.

Tlačidlo nástroja knižnica prostriedkov umožňuje prístup k množstvu multimediálnych prostriedkov, ktoré sú usporiadané pre rýchlejšie    vyhľadávanie a zobrazenie.

                   Tlačidlá nástrojov späť a znova slúžia na krokovanie, majú neobmedzenú     kapacitu.

                                                Pero

 

        Zvýrazňovač                                Pero                                      Guma

Obrázok –  Panel s perom a zvýrazňovačmi

 

 Nástroj pero: Na obrázku je zásobník piatich nástrojov pera, z ktorého možno vyberať požadovaný nástroj podľa šírky hrotu a stopy. Pod ním je volič farieb, aby bolo možné kresliť požadovanou farbou. Pomocou nástroja pero je možné vytvárať anotácie.

Nástroj zvýrazňovač: Nástroj zvýrazňovač sa používa na kreslenie cez anotácie, text, obrázky alebo iné objekty, pretože píše priesvitne. Pracuje teda ako skutočný zvýrazňovač, teda zameria pozornosť na dôležitú časť prezentácie. Zásobník poskytuje tri šírky hrotu zvýrazňovača.

Nástroj guma:  Nástroj guma umožňuje odstraňovať akékoľvek chyby, ktoré sa vytvorili pri anotáciách s nástrojmi pero a zvýrazňovač. Je možné vymazať celý objekt alebo len jeho časť.  Nástroj guma anotáciu v skutočnosti fyzicky neodstráni. Miesto toho pridá nad anotáciu priehľadnú vrstvu, ktorá umožní, aby pozadie prenikalo.  Ak sa vyberie akúkoľvek guma, volič farieb automaticky zmizne. 

                                        Čiara

Ak stlačíte tlačidlo nástroja čiara, opäť sa zmení zásobník nástrojov v dolnej časti predvádzacieho zošita.

Tento nástroj čiara slúži na kreslenie vopred zadaných typov čiar, ktoré ponúka zásobník, pričom je možné si vyberať šírku a farbu čiary, jej smerovanie. Je dôležité najprv označiť šírku čiary až potom jej smerovanie.

 Odstrániť čiaru je možné viacerými spôsobmi:

·        Klepnutím na tlačidlo späť, ak išlo o poslednú akciu v predvádzacom zošite

·        Klepnutím na čiaru a potiahnutím čiary do koša predvádzacieho zošita

·        Klepnutím na čiaru a vybratím tlačidla vymazať z panela pre úpravy objektu

                                         Tvary                                              

Ak stlačíte tlačidlo nástroja tvary, opäť sa zmení zásobník nástrojov v dolnej časti predvádzacieho zošita.

 

Obrázok –  Ponuka geometrických tvarov

Kreslenie  tvarov je možné klepnutím na požadovaný typ tvaru. Na stránke predvádzacieho zošita sa automaticky nakreslí tvar. Farbu tvaru je možné zmeniť tak, že klepnete na farbu a zmení sa farba všetkých typov tvarov.

Odstránenie tvaru nakresleného na stránke predvádzacieho zošita sa dá vykonať:

·        Klepnutím na tlačidlo späť, ak išlo o poslednú akciu v predvádzacom zošite

·        Klepnutím na tvar a potiahnutím tvaru do koša predvádzacieho zošita

·        Klepnutím na tvar a vybratím tlačidla vymazať z panela pre úpravy objektu

                                               Text                  

 

Ak klepnete na tlačidlo nástroja text, v dolnej časti predvádzacieho zošita sa objaví zásobník nástrojov, ktorý ponúka širokú škálu druhu písania, tvar písma, hrúbku, sklon, podčiarknuté písmo, blok text so zarovnaným okrajom vľavo, centrovaný, vpravo, oboch okrajov, veľkosť písma, zväčšovanie a zmenšovanie textu, plávajúcu klávesnicu a farbu písma.

   

                                 Obrázok –  Plávajúca klávesnica

Manipulácia s textom je jednoduchá, je dôležité si uvedomiť, že sa písaním vytvorilo textové pole, ktoré sa dá pomocou úchytiek posúvať a zväčšovať. Text sa automaticky usporiada a dĺžka textového poľa sa zväčší tak, aby sa text do neho vošiel, šírku textového poľa si zadáva tvorca predvádzacieho zošita. Text je možné aj formátovať.

                                         

                                       Farba

Ak klepnete na tlačidlo nástroja vyliať farbu aktualizuje sa v predvádzacom zošite na dolnej strane zásobník nástrojov, zobrazí sa skupina farieb.

 

Obrázok –  Ponuka farebnej škály

 

 

Červený okraj okolo zvolenej farby ukazuje, ktorá farba je momentálne užívateľom vybratá. Nástroj vyliať farbu sa používa k vyfarbovaniu stránok predvádzacieho zošita. Dá sa zmeniť farba anotácií a textu alebo čohokoľvek na obrazovke, napr. :

  • Ručné anotácie
  • Textové objekty
  • Obrázky alebo drobné ilustrácie
  • Obrysy a výplne tvarov
  • Farba pozadia predvádzacieho zošita

                                        Mriežka

Mriežky sú užitočné pre svoje mnohostranné využitie, napríklad pre presné polohy objektov, vytváranie smerovačov, pridávanie meradiel pri demonštráciách. Ak klepnete na nástroj mriežka, objaví sa v dolnej časti predvádzacieho zošita zásobník nástrojov, kde je množstvo mriežok z knižnice prostriedkov aj s farebnou škálou.

 

 

Ak vyberiete mriežku, na pracovnej ploche sa okamžite objaví vami vybratá mriežka. Mriežka bude na pozadí a všetky objekty vložené na plochu budú pre ňou. Je potrebné si všimnúť nové tlačidlá na prácu s mriežkou, ktoré sa objavia vtedy, keď mriežku umiestnite na plochu.

                                           Pozadie

 

Pozadie predvádzacieho zošita býva obvykle bez pozadia, teda má bielu farbu. Program Activprimary ponúka širokú škálu obrázkov, ktoré slúžia ako pozadie a sú uložené v knižnici prostriedkov. Po klepnutí na tlačidlo nástroja pozadie sa aktualizuje zásobník nástrojov v dolnej časti predvádzacieho zošita a zobrazí sa výber obrázkov pozadia z knižnice prostriedkov.

 

 

Ak chcete použiť vami vybratý obrázok ako pozadie, stačí klepnúť na jeho miniatúru. Ak ho chcete opäť zmeniť, stačí klepnúť na vami ďalšie vybraté pozadie, automaticky bude nahradené novým. Odstránenie pozadia je možné tlačidlom vymazať. Klepnutím na toto tlačidlo odstránite pozadie.

Priestor pre učiteľa – Nástroje na administratívu a riadenie

 

Táto časť Activprimary obsahuje tlačidlá nástrojov, ktoré používa učiteľ, teda užívateľ programu. Sú určené na administratívu a správu.

Tlačidlo koniec určené na rýchle ukončenie programu.

 

Tlačidlo ponuky nástrojov určených pre učiteľa, po klepnutí sa zobrazí vysunutý panel s tlačidlami nástrojov na administratívu, tlačidlo tiež ukazuje, v akom režime pracujete: režim prezentácie alebo režim návrhu.

 

 

 


                  

 

                      

                    

pracovný režim                                      uložiť          resetovať        internet

 

                             nový zošit              tlačiť            poznámky        rotujúci text

 

 

     Obrázok – Panel na administratívu

  Tlačidlo na ovládanie alebo nahrávanie zvuku umožňuje vybrať si z dvoch                                                                                                    volieb: Ovládanie zvuku: prehrávanie zvukových súborov

                               Nahrávanie zvuku: nahrávanie hlasov a iných rozličných zvukov

 

Tlačidlo prieskumník aktivít vám umožní nájsť rôzne dodané interaktívne    aktivity .

 

  Tlačidlo nástroj vymazať umožňuje vybrať si z ponuky vymazať celú obrazovku alebo len anotácie.

Tlačidlo špeciálnych nástrojov ukáže v dolnej časti obrazovky pás ďalších                                                       rôznych nástrojov.

 

 

 


                       reflektor                zväčšenie          uhlomer       kružidlo           kalkulačka        kamera

                                            clona               kocka          prevítko        zlomky           fotoaparát                  hodiny

 

               Obrázok – Panel  špeciálnych nástrojov

Tlačidlom Activote sa spúšťa hlasovacie zariadenie.

 

Tlačidlo režim plochy zminimalizuje program Activprimary na malý panel   nástrojov, ktorý umožní prístup k systému     Windows.

                                 

 


                                                                                                                          späť na hl.obrazovku

                                                               výber                                                                                    

                                                          pero                                                              hrúbka a farba pera                                                                                                                                                        

                                        zvýrazňovač

 


                                                                 fotoaparát                                                                                                                                                           

                                                 reflektor     clona                                                         

                                                      klávesnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 
 

Náhledy fotografií ze složky Učíme sa s novou tabuľou